OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu www.hevos-shop.cz je společnost

HEVOS interier, s.r.o.
Olomoucká 1696/13
789 01 Zábřeh
IČO 25861492
DIČ CZ25861492
Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Ostrava, odd. C, vl. 23000

Provozovna:
Zábřežská 41
787 01 Šumperk
e-mail: obchod@hevos.cz
tel.: 583 238 884

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu www.hevos-shop.cz (dále jen „Prodávající“).

1. Objednávka
Objednávku učiní Kupující prostřednictvím internetového obchodu na stránkách
www.hevos-shop.cz vložením zboží do košíku, zadáním požadovaných údajů a odesláním objednávky. Po obdržení e-mailového potvrzení objednávky je objednávka na základě platných právních norem považována za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

2. Ceny
Ceny uvedené na internetových stránkách www.hevos-shop.cz jsou platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Cena v již uzavřené objednávce se tím ale nijak nezmění. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a Kupující, který je plátcem DPH si může za zboží zde zakoupené nárokovat u finančního úřadu odečet DPH.

3. Způsoby platby
Kupující má na výběr z těchto způsobů platby:
a) Platba dobírkou (v hotovosti při převzetí zboží od dopravce)
b) Platba předem na bankovní účet Prodávajícího
c) Platba platební kartou při uzavírání objednávky na e-shopu
d) Platba hotově při osobním odběru zboží na provozovně Prodávajícího
e) Platba platební kartou při osobním odběru zboží na provozovně Prodávajícího

4. Doba dodání zboží
U každé položky (zboží) na e-shopu www.hevos-shop.cz Prodávající udává, je-li tato položka skladem. Zboží , které je Prodávajícím označeno SKLADEM, odešle Prodávající Kupujícímu neprodleně po dokončení objednávky kupujícím. V případě, že tak nemůže z jakéhokoliv důvodu učinit, upozorní Kupujícího co nejdříve o prodloužené dodací lhůtě a domluví se s ním na dalším postupu.

5. Způsob dopravy
Kupující si zvolí způsob dopravy (případně vyzvednutí) zboží z těchto nabízených možností:
a) dodání prostřednictvím přepravní společnosti PPL
b) osobní odběr na provozovně

6. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
Zrušit objednávku může kupující kdykoliv před expedicí zboží. A to buď telefonicky na čísle 583 238 884, anebo písemně odesláním e-mailu na adresu obchod@hevos.cz . Dle zákona § 1829 zák. č. 89/2012. Má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno poštou na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík, nebo osobně předáno na provozovně Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (dle § 1820/1g). Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod. Prodávající přijme jen zboží, ke kterému bude přiložen doklad o koupi (faktura) vystavený Prodávajícím. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za které bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět na jeho adresu. O vrácení zboží je třeba Prodávajícího předem informovat e-mailem.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
Pokud bude mít Prodávající důvod, kvůli kterému bude nucen odstoupit od smlouvy, bude o tom Kupujícího informovat v co nejkratším možném termínu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy (zrušit objednávku) z těchto důvodů:
a) Jestliže má opráněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího.
b) Pokud není schopen zboží doručit v daném termínu.
c) V případech, že se požadované zboží přestalo vyrábět, nebo je z jakéhokoliv důvodu nedostupné.
d) Když se výrazným způsobem změní cena u dodavatele zboží.

V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu na účet Prodávajícího, bude mu tato částka vrácena Kupujícímu zpět bez zbytečného odkladu.


8. Reklamační řád

8 a) Převzetí zboží
Dodané zboží je Kupující povinen zkontrolovat už při jeho přebírání od dopravce. Pokud má zásilka porušený obal, nebo vykazuje na první pohled jiné zjevné vady, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupujícímu zůstává nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího, nebo na vrácení kupní ceny. V případě, že Kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí vady po rozbalení zásilky (např. neúplnost zásilky, mechanické poškození apod.), je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, tuto skutečnost písemně oznámit Prodávajícímu.

8 b) Záruční podmínky
Kupující je povinen seznámit se s návodem k použití a údržbě zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným používáním zboží.
Na prodávané zboží je poskytována záruka odpovědnosti za vady dle § 2099 zák.č. 89/2012, tyto vady je kupující oprávněn uplatnit do 24 měsíců od převzetí. U zboží, kde dodavatel poskytuje prodlouženou záruku odpovědnosti za vady, nebo kde je poskytována odpovědnost za jakost, je tento údaj uveden prodávajícím na Záručním listě nebo na faktuře.

8 c) Uplatnění reklamace
Reklamaci je nutno uplatňovat na provozovně Prodávajícího. Zboží je možné na adresu provozovny zaslat. V tomto případě musí Kupující dbát na to, aby bylo zboží zabaleno tak, aby bylo dostatečně chráněno před poškozením přepravou. Vždy je ale nutné předchozí písemné oznámení reklamace.
Reklamace se uplaňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a mailem doručí Prodávajícímu. Zdokumentování vady na fotografii přiložené do mailu pomůže zjednodušit, případně i zrychlit, celý proces reklamace. Od chvíle oznámení reklamace začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne se s ním na průběhu reklamace.
K reklamaci je vždy nutné, aby Kupující doložil reklamační protokol, kopii dokladu o koupi zboží a především dodat Prodávajícímu kompletní výrobek.
Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.
V případě, že nebude Prodávající schopen zrealizovat vyřízení reklamace ve 30-denní lhůtě, může se s Kupujícím dohodnout na prodloužení této zákonné lhůty. Prodloužit lhůtu k vyřešení reklamace lze jen s písemným souhlasem kupujícího.
V případě, kdy je na zboží vada prokazatelně neodstranitelná, která znemožňuje používání zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejného nebo obdobného druhu a kvality.

8 d) Neoprávněná reklamace
Prodávající neodpovídá za vady:
- vyplývající z nesprávného a neodborného používání zboží,
- vzniklé neodbornou instalací zboží,
- vzniklé nedodržením pokynů stanovených výrobcem zboží,
- způsobené vnějšími událostmi (např. nárazem),
- způsobené chybnou manipulací se zbožím,
- způsobené běžným opotřebením zboží,
- zaviněné provedením opravy zboží osobou, která není servisním opravářem provozovatele,
- způsobené provedením neoprávněného zásahu do zboží nebo jiných úprav bez svolení provozovatele.

8 e) Kontakt pro reklamaci
Adresa:
HEVOS interier, s.r.o.
Zábřežská 41
787 01 Šumperk e-mail: obchod@hevos.cz